10 November 1923 – Koning Lodewijk benoemt apotheker in 1810

De heer S. Stheeman te Meppel meldt te hebben gelezen in de “Drentsche  Volksalmanak van 1841” dat Koning Lodewijk (de broer van Napoleon en door laatstgenoemde in 1806 tot koning der Nederlanden benoemd) in Mei 1810 na een bezoek aan Assen de provincie Drenthe begunstigde met het oprichten van een Armhuis te Hoogeveen, met het verheffen van Meppel en Assen tot steden, en met de benoeming van een departements-dokter en departements-apotheker.  De laatste eer viel ten beurt aan de apotheker G. Vitringa Acker die daarvoor een landtoelage van ƒ 300 per jaar ontving.

Nog meer historie treffen we aan in een vergelijkbaar bericht van de apotheker Timmers uit Sittard die de aandacht vestigt op de 18e eeuwse apotheek (vanaf 1704) in het Belgische Maeseyck (afbeelding).  Deze volgens hem –  waarlijk eenig in haar soort zijnde – apotheek was een bezoek en het bewonderen van interieur en standpotten meer dan waard. Ook heden ten dage is de apotheek – sinds 1959 niet meer in gebruik – nog steeds als museum geopend en, net als toen, het  bezoeken alleszins waard.  

In een uitgebreid artikel van 13 pagina’s wordt de gravimetrische sulfaatbepaling uit de doeken gedaan waarmee ook schrijver dezes in het jaar 1970 uitgebreid kennismaakte op het 1e-jaars prakticum Kwantitatieve Analyse (RU Utrecht). Door het toevoegen van bariumchloride-oplossing en het daarna drogen en gloeien van het neerslag kon de sulfaatconcentratie in de te onderzoeken oplossing worden bepaald.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial