5 Januari 1924 – Volle maag of lege maag?

In een uitgebreid artikel wordt bericht over de werkzaamheden der Pharmacopee-Commissie. Dit betreft dan de voorbereiding van de 5e uitgave der Nederlandsche Pharmacopee (afbeelding). Het toenemende belang van chemische artikelen daarin blijkt uit de bedoeling niet bij elk artikel in het bijzonder de reacties ter vaststelling van de identiteit en van de zuiverheid te beschrijven, doch te verwijzen naar algemeene hoofdstukken. Uiteindelijk verscheen deze 5e uitgave pas in 1926.

Onder de kop “Insuliniana” treffen we een overzicht van de nieuwbakken insuline-producenten wereldwijd. In Nederland waren dat toen Organon, het Gemeente-Ziekenhuis te ’s Gravenhage alsmede Dr. J Blomberg eveneens te ’s Gravenhage. De insuline van laatstgenoemde werd onder de naam Extractum pancreas “Blomberg” geproduceerd. Organon werd destijds speciaal voor deze productie opgericht. Ook in Frankrijk was er een ondernemende apotheker – Henry Rogier – die Insuline Rogier op de markt bracht. Wel wordt in dit artikel opgemerkt dat “de toestand op het gebied van de eenheden alias units ook nog een weinig chaotisch is. Daarmede is veel gescharreld, zooveel, dat vele binnen en buitenlandse insulinologen bij tijd en wijle het spoor bijster waren”

In een uitvoerig antwoord op de vraag “Op welk uur moet men geneesmiddelen innemen” lezen we:  ”Een geneesmiddel werkt zooveel vlugger, wanneer het sneller wordt geabsorbeerd en het wordt zoveel beter geresorbeerd, indien de maag die het ontvangt, leeg is.”. Maar erkend wordt ook dat geneesmiddelen doorgaans beter worden verdragen op een volle maag.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial