9 Februari 1924 – Een farma kartel?

In een verslag van de NMP-hoofdbestuursvergadering dd. 31 januari 1924 treffen we het volgende aan: “De voorzitter bericht over de besprekingen door hem gevoerd met de N.V. Organon te Oss, betreffende de vast te stellen prijzen van insuline. Deze besprekingen hebben tot een gunstig resultaat geleid, waarmede de vergadering accoord gaat”. Zouden we dit een eeuw later een kartelbespreking noemen?

De oudere lezers van deze blog zullen zich de permanganaat-titraties herinneren waarmede fraaie paarse vlekken in witte laboratoriumjassen ontstonden. Over deze oxydimerische titraties wordt uitgebreid bericht “Het voordeel van permananaat is dat het ook in zeer groote verdunningen nog duidelijk gekleurd is, zoodat men, zonder een afzonderlijken indicator toe te voegen, gemakkelijk het eindpunt der reactie kan waarnemen.”  

Ook vandaag weer aandacht voor de schoone kunsten en bericht wordt over de “Salon des médecins” in de Cercle de la Librairie (afbeelding) aan de Boulevard St. Germain in Parijs. Er was een afdeling geneeskundige en pharmaceutische verzamelingen waar ook artistiek uitgevoerde reclamebiljetten op medisch-farmaceutisch gebied werden geëxposeerd.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial